Polityka prywatności Małgorzata Smets-Sobkowiak (Gosia Smets)

1. Kto jest administratorem Twoich danych
Funkcję administratora danych pełni Małgorzata Smets-Sobkowiak (dalej Gosia
Smets) z siedzibą: Vrouwenpolder 70, 3825LM Amersfoort, Holandia; numer
rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer KVK 73894990.
2. Inspektor ochrony danych
Gosia Smets jest jednocześnie inspektorem ochrony danych, zapewniającym zarówno
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych jak i
udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania z zakresu ochrony danych. Głównym organem
nadzorczym sprawującym kontrolę w zakresie ochrony danych nad Gosia Smets jako
administratorem danych jest Autoriteit Persoonsgegevens (holenderski Urząd
Ochrony Danych Osobowych).
Masz prawo do złożenia skargi w sprawie ochrony danych do organu nadzorczego w
dowolnym momencie.
W celu wykonania praw związanych z ochroną danych możesz złożyć wniosek także
korzystając z pomocą następującego linku:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegeve
ns/tip-ons
3. Jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe (imię, nazwisko, email, adres, numer telefonu) pozyskiwane są przez
dobrowolne wypełnienie formularza, a także za pośrednictwem komunikatorów
internetowych.
4. Cele przetwarzania danych
Gosia Smets gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:
1. W calach kontaktu z Tobą przez e-mail, telefon, SMS, MMS, wiadomości w
aplikacji, usługę czatu, media społecznościowe, rozmowy telefoniczne, pocztę
tradycyjną.
2. Aby wysyłać newsletter i/lub informacje o nowych szkoleniach, webinarach i

produktach
3. Aby wspierać realizację celów administracyjnych i prawnych, przestrzegać
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
rachunkowości, fakturowania, kontroli, ochrony konsumentów. W tym celu
Gosia Smets gromadzi następujące dane związane z fakturowaniem.
6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Czynności przetwarzania danych wskazane w pkt 5. lit. a)-c) niniejszej Informacji o
polityce prywatności są niezbędne do wykonania umowy, która ma zostać zawarta
między Tobą a Gosia Smets, lub w celu podjęcia na Twój wniosek kroków
umożliwiających zawarcie umowy, w związku z czym podstawą przetwarzania danych
jest art. 6. ust. 1. lit. b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2016/679 o ochronie danych („RODO”).
Podstawą prawną czynności przetwarzania danych wskazanych w pkt 5. lit. d)
niniejszej Informacji o polityce prywatności jest Twoja zgoda – zgodnie z art. 6. ust.
1. lit. a) i art. 9. ust. 2. lit. a) RODO.
Podstawą prawną czynności przetwarzania danych wskazanych w pkt 5. lit. e)-g)
niniejszej Informacji o polityce prywatności jest uzasadniony interes Gosia Smets (art.
6. ust. 1. lit. f) RODO). W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest
uzasadniony interes Gosia Smets, Gosia Smets dokładnie zbada Twoje interesy i
podstawowe prawa i wolności w celu stwierdzenia, czy mają one charakter nadrzędny
wobec uzasadnionych interesów Gosia Smets (test równowagi).
Czynność przetwarzania danych wskazana w pkt 5. lit. h) niniejszej Informacji o
polityce prywatności jest niezbędna do wypełnienia obowiązków prawnych mających
zastosowanie do Gosia Smets, w związku z czym podstawą przetwarzania danych jest
art. 6. ust. 1. lit. c) RODO.
Konsekwencje odmowy/braku podania danych osobowych
Proszę pamiętać, że Gosia Smets potrzebuje danych osobowych wymienionych w
powyższym pkt 5. niniejszej Informacji o polityce prywatności w celu spełnienia
ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług lub kierowania spersonalizowanych
ofert. Jeśli nie przekażesz Gosia Smets żądanych danych osobowych, Gosia Smets nie
będzie w stanie świadczyć wszystkich lub części żądanych usług.
W takich sytuacjach nie będziesz mieć możliwości rezygnacji z usług ani prawa do
zwrotu uiszczonych opłat.
7. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane?
Gosia Smets przetwarza Twoje dane osobowe przez okres czasu niezbędny do

realizacji celów wymienionych w niniejszej Informacji o polityce prywatności lub do
upływu terminu przedawnienia określonego odpowiednimi przepisami prawa.
Gosia Smets przechowa Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne: przez
okres 6 lat od wykonania umowy zawartej z Gosia Smets w celu przestrzegania
obowiązujących przepisów dotyczących zatrzymywania danych.
W przypadku dokumentów księgowych okres zatrzymywania danych wynosi 8 lat od
zamknięcia roku obrotowego – zgodnie z holenderską ustawą o rachunkowości.
Jeśli zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub dyscyplinarne, dane osobowe
zostaną zachowane do momentu zakończenia postępowania, z uwzględnieniem czasu
na zastosowanie ewentualnego środka odwoławczego. Dane te, w przypadku roszczeń
cywilnych, zostaną następnie usunięte po upływie terminu przedawnienia.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane osobowe będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody.
8. Twoje prawa dotyczące ochrony danych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych masz prawo:
1. żądać dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądać sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądać usunięcia swoich danych osobowych,
4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. żądać przeniesienia danych,
6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (w tym wnieść
sprzeciw wobec profilowania oraz skorzystać z innych praw związanych ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji),
7. wycofać swoją zgodę i wnieść skargę do organu nadzorczego.
8.1. Prawo do dostępu
Masz prawo otrzymać od Gosia Smets potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są
przetwarzane, a jeżeli tak, żądać dostępu do tych danych osobowych.
Masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych. Gosia
Smets
może żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu identyfikacji lub stworzenia
kolejnych kopii, może również pobierać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą
z kosztów administracyjnych.

8.2. Prawo do sprostowania danych
Masz prawo żądać od Gosia Smets sprostowania nieprawidłowych danych osobowych
dotyczących Ciebie. W zależności od celów przetwarzania masz prawo żądać
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.
8.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
W pewnych okolicznościach masz prawo żądać od Gosia Smets usunięcia swoich
danych osobowych i Gosia Smets może być zobowiązany do usunięcia takich danych
osobowych. W takich przypadkach Gosia Smets nie będzie w stanie dalej świadczyć
usług na Twoją rzecz.
8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
W pewnych okolicznościach pasażer ma prawo żądać od Gosia Smets ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych. W takim wypadku odpowiednie dane
zostaną oznakowane i będą mogły być przetwarzane przez Gosia Smets tylko w
określonych celach.
8.5. Prawo do przenoszenia danych
W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane
osobowe, które zostały przez Ciebie dostarczone, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. w
formie cyfrowej) oraz zażądać przesłania tych danych innej jednostce bez
przeszkód ze strony Gosia Smets, o ile takie przesłanie jest technicznie wykonalne.
8.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji
W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania przez Gosia Smets Twoich danych osobowych, w tym
wobec profilowania, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a Gosia Smets
może być zobowiązana do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.
Co więcej, jeśli Twoje dane osobowe pasażera są przetwarzane na podstawie
uzasadnionego interesu Gosia Smets, masz prawo do wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu dotyczących Ciebie danych
osobowych.
Informuję, że Gosia Smets nie stosuje mechanizmu zautomatyzowanego

podejmowania decyzji zgodnie z RODO.
8.7. Prawo do wycofania zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody możesz w
dowolnym momencie i bez podawania przyczyny bezpłatnie wycofać zgodę, klikając
link umieszczany w każdym newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, Gosia Smets może
nie być w stanie świadczyć na Twoją rzecz wszystkich lub części żądanych usług.
8.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uznałbyś, że Twoje prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone,
możesz także skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych i wnieść skargę do
tego organu, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego Twego pobytu lub
miejsca pracy bądź miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. W jaki sposób Gosia Smets chroni Twoje dane osobowe??
Gosia Smets wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów
prawa z zakresu ochrony danych poprzez:
● aktualizowanie danych osobowych;
● ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie;
● niegromadzenie i niezatrzymywanie nadmiernej ilości danych;
● ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem,
nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie
odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.
Gosia Smets podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony
danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem (w szczególności
dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć), a
także przed wszystkimi pozostałymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
10. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM
W ramach swojej działalności Gosia Smets może korzystać z usług różnych podmiotów
przetwarzających dane i zewnętrznych dostawców usług w celu obsługi i
przetwarzania danych osobowych w określonych celach
Podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe maksymalnie tak długo,

jak zawarta z nimi umowa o przetwarzaniu danych zachowuje ważność i pozostaje w
mocy, lub dopóki są zobowiązane do przechowywania danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Gosia Smets może ujawniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów
zewnętrznych (odbiorców) do celów opisanych poniżej:
● zewnętrzni dostawcy usług, których Gosia Smets angażuje w przetwarzanie
danych, w tym w szczególności realizujący usługi przetwarzania płatności,
usługi wsparcia informatycznego, a także prowadzący usługi księgowe,
● operatorzy kart kredytowych i dostawcy usług płatniczych na potrzeby
realizacji płatności rozpoczętych przez użytkownika na stronie internetowej, ●
podmioty zewnętrzne takie jak kancelarie prawne, sądy, inne organy lub
dostawcy usług w celu wyegzekwowania lub realizacji wszelkich umów
zawartych z pasażerem;
● organy rządowe i organy ścigania, takie jak policja i organy regulacyjne – na ich
żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw
Gosia Smets.
10.1. Podmioty przetwarzające dane
Gosia Smets zatrudnia określone podmioty zewnętrzne w celu zapewnienia wsparcia
podczas świadczenia usług nabytych od Gosia Smets. Takie podmioty zewnętrzne
świadczą następujące usługi:
● usługi przetwarzania płatności;
● usługi wsparcia informatycznego;
10.2. Organy rządowe i organy ścigania:
Gosia Smets może przekazać dane osobowe organom rządowym lub organom
ścigania, takim jak policja i prokuratura – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym
przez prawo lub w celu ochrony praw Gosia Smets.
11. PLIKI COOKIE
W trakcie korzystania ze strony internetowej Gosia Smets przeglądarka zapisuje na
Twoim urządzeniu pliki cookie. Gosia Smets wykorzystuje kilka rodzajów plików
cookie. Niektóre pliki cookie są zawsze aktywowane, gdyż jest to konieczne do
poprawnego działania strony. Pliki cookie zapisywane do celów analitycznych
pomagają udoskonalić stronę internetową Gosia Smets i zapewnić jak najlepsze
doświadczenie użytkownika. Pozostałe pliki cookie są wykorzystywane do poprawy
wygody korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych treści oraz do
umożliwienia użytkownikowi przekazywania informacji. Proszę pamiętać, że w

zależności od wybranych ustawień niektóre funkcje na stronie internetowej mogą być
niedostępne lub Gosia Smets może nie być w stanie przedstawić użytkownikowi
spersonalizowanych treści.
12. STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Gosia Smets udostępnia dla Twojej wygody i informacji pasażera linki do innych stron
internetowych na swojej stronie internetowej. Proszę mieć świadomość, że inne strony
internetowe mogą być własnością innych firm i organizacji lub być przez nie
zarządzane i że mogą mieć inną politykę bezpieczeństwa i politykę prywatności. Gosia
Smets nie ma kontroli nad informacjami, materiałami, produktami ani usługami
dostępnymi na innych stronach internetowych i nie przyjmuje za nie żadnej
odpowiedzialności.
13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Gosia Smets nie odpowiada za wykorzystanie danych pasażera przez podmioty
zewnętrzne, jeśli ich wykorzystanie jest dozwolone na ich potrzeby własne. W
przypadku gdy te podmioty zewnętrzne uznaje się również za administratorów danych,
w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ich polityką prywatności.