Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.gosiasmets.com

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia
zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach
płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy
postępowaniu reklamacyjnym. Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie
internetowej www.gosiasmets.com jest Małgorzata Smets-Sobkowiak, prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą DizajnPR, Małgorzata Smets-Sobkowiak z
siedzibą: Vrouwenpolder 70, 3825LM Amersfoort, Holandia; numer rejestracyjny
przedsiębiorstwa, numer KVK 73894990.

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient
zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także
cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa
przesyłane Klientowi;
4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu
produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana
również Użytkownikiem;
5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są
bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
6. Oferta – propozycja zawarcia umowy zawierająca istotne elementy Produktu
(m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze
Sklepu;
8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie,
przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że
wskazano inaczej;
10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach
zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny
jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf,
audio/video);
11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b)
wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne
formy interakcji za pomocą takich danych;
12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady
korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień
przez Sprzedawcę;
13. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż
produktów przez Sprzedawcę
14. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;
15. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub
usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji,
które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas
niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające
wzajemne prawa oraz obowiązki;
18. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY
1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz
Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego
Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest
Oferta.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu,
dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia
zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy,
5. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i
przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
§3 CENA
1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami
prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że
cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów,
które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie
poinformowany przed złożeniem zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie
30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego
do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena
najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego
Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego
dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego po
§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Stripe do oferowania płatności on-line.
3. Płatności można dokonać za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia,
o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu
płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na
stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku
analogicznego;
2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np.
dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
3. zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym
za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze
złożonego zamówienia;
4. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za
zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu
zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub
przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez
zewnętrzny program należy:
1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę
informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
3. przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o
łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych
dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4. zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w
ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za
zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu
zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile
nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania
płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza

zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo
wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem
anulowania zamówienia.
§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Produkty elektroniczne
1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny,
dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu
skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie
wynika z Oferty.
2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub
zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem
postanowień poniżej.
3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne,
w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne
niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w
kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z
Oferty.
4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na
Facebooku lub do innych platform, a także do transmisji na żywo
(webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww.
miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i
Oferty.
5. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a
nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach Produktu.
6. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony
czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
7. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów,
powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
8. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących
zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.
Konsultacje/Spotkania/Sesje
9. Szczegółowe informacje dotyczące usługi znajdują się w Ofercie.
10. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z Oferty nie wynika
inaczej.

11. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu
przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową i/lub w formie
wiadomości sms i/ lub poprzez udostępniony kalendarz on-line (w przypadku,
gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
12. Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 6 miesięcy od
dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
13. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu usługi. Warunkiem zmiany jest
odwołanie terminu usługi najpóźniej na 48 godzin przed planowanym
terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania usługi
zgodnie z ww. zasadami, usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana
terminu powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w
Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.
Usługi w modelu subskrypcyjnym
14. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym
udzielania dostępu do produktów na czas określony, o ile nic innego nie
wynika z Oferty:
15. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu,
o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru usługi;
1. W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana
najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania
umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas
nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres
Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny
lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta
Użytkownika.
2. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe
jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu
rozliczeniowego.
3. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy
licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

15. Usługi – inne
15. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.

16. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta
informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co
innego wynika z Oferty.
§6 WARUNKI TECHNICZNE
1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi
przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z
usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest
posiadanie przez Klienta:
1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta
z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta
z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w
formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi,
*.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
4. konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w
przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in.
dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.

5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie
spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym
poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem
zamówienia na Produkt.
§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty
elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe

są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny
podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały
mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę
prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być
wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego
nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie,
udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza
zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania
sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe
wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu
udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach
eksploatacji:
1. w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na
Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę;
wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z
materiałów;
2. modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze
wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.

6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w
tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od
Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może
ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym
w szczególności Produktów elektronicznych.
§8 REKLAMACJA I GWARANCJA
1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność
świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na
Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów
zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.

2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w
szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej
towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach
konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie
o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich
ograniczenia lub zmiany.
3. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy
wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
4. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być
objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji
zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z
zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.
§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ
1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi
cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot.
uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a
niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może
żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli
doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla Sprzedawcy.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga
nadmiernych kosztów
2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do
zgodności z umową;
3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności
z umową;

4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle
istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie
od umowy;
5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z
umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są
dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest
nieistotny.
6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym
Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w
dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może
odstąpić od umowy.
7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie
dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika,
że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w
tym terminie.

8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o
której mowa w §8 i §9 wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w
Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna
zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz
żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej
reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do
jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma
odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §8 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o
ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana
zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez
Klienta.

10. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje
dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
§10 WIZERUNEK
1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego
w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez
Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych,
archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy.
2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line
(webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku
Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i
rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci
nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów
wskazanych w ust. 1.
3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i
promocyjnych wymaga odrębnej zgody.
4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast
nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach
działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych
uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.
§11 OPINIE O PRODUKTACH
1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego
weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub
szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez
Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów
Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z
podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego
linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach
bezpośredniej komunikacji z Klientem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby
korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez
Sprzedawcę.

4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z
korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone
przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.
§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta
oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach
konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem
postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy,
Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego
oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w
Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w
załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią
zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku
materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca
przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
3. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków
lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6. zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
§13 KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel
uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z
Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu
nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej
jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest
zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać
kilka Kont Użytkownika.
3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta
Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o
ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje
dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta.
Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy
na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest
automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien
niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy
e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do
Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta
Użytkownika:

1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej
przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta
postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także
podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi
obyczajami;
2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta,
który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta).
§13 KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel
uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z
Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu
nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej
jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest
zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać
kilka Kont Użytkownika.
3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta
Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o
ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje
dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta.
Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy
na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest
automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien
niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy
e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do
Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta
Użytkownika:

1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej
przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta
postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także
podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi
obyczajami;
2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta,
który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta).

§14 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do
Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych
pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na
prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który
nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym.
W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub
adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy.
Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta.
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej
odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko
okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu
umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio
poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej,
jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie
stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym
lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie

można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności
takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie
stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o
tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu
zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z
obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o
charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma
możliwość zwrócenia się do:
6. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy;
7. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sprzedawcą;
8. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu
uzyskania pomocy w sprawie umowy;
9. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do
Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany
przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy
również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany
przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących
decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym
wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników
biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww.
zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
11. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje
się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta
Umowy.

12. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
13. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
14. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu
nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa
państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie
umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta
są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w
drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między
Klientem a Sprzedawcą.
15. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w
Polityce prywatności.(link)
16. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2022.